യുക്തി വാദം(യുക്തി വാതം)

0
2432

bpànhm-Z-sa¶ t]cn hne-kp-¶Xv Hcp Xcw bpàn-hm-X-am-Wv. tcmKnIÄ CXp Xncn-¨-dn-bp-¶n-Ã. sshdkv hml-I-cm-sW-¶-Xn A`n-am-\n-¡p-Ibm-Wn-hÀ. CXmWv bpàn-hm-Xs¯ IqSp-X `oI-c-am-¡p-¶-Xv. NnIn-Õn-¡p-¶-Xn\v ]Icw tcmKw ]c-¯m-\mWnhÀ {ian-¡m-dv. aX-hn-izm-knIfpsS a¡Ä aX-hn-izm-knIÄ Xs¶-bm-Ip-¶Xv amXm-]n-Xm-¡fsS k½À±w sIm­v am{XamsW¶mWv Ch-cpsS hmZw. F¶m bpàn–hm-Zn-bpsS k´m-\-§Ä bpàn-hm-Zn-bm-Ip-¶Xv bpàn-Nn-´-bn-eqsS am{X-amsW-¶mWv hnNm-cw. tImhq-cnsâ aI³ NÀ¨n t]mIp¶Xv I­v, anknkv tImhqÀ Bi-¦-s¸-Sp-¶Xpw tImhqÀ kam-[m-\n-¸n-¡p-¶Xpw tImhq-cnsâ Fgp-¯p-Ifn I­n-«p-­v. Ah-km\w, hnizm-kn-\n-Itfm-SpÅ BIÀj-W-amWv aIsâ t{]c-I-sa¶v a\-Ên-em-¡nb Z¼-Xn-amÀ Biz-kn-¡p-¶Xpw hcn-Ifn ImWmw. a¡Ä bpàn-hm-Zn-IfmIWsa¶ \nÀ_Ôw tImhq-cn-IfpsS a\-Êp-Ifnepw Hfn-ªp-In-S¸p-s­-¶À°w. Npcp-¡-¯n bpàn-hm-Z-¯nsâ XW-en hf-cp¶ Ipªp§Ä bpàn-hm-Zn-I-fm-bn-¯o-cp-¶p. ssZh hnizm-k-¯n Ah-Kmlw t\Sm¯hÀ bpàn-hmZ kmln-Xy§fn BIr-jvS-cm-Ip-¶p.

kz´w aXw icn aäp-Åh sXäv F¶ hnizmkw FÃm aX-¡mcpw sh¨v ]peÀ¯p-¶p. CXv aX-§-sfÃmw sXäm-sW-¶-Xnsâ sXfn-hmWv t]mepw. kz´w hmZw icn aäp-Åh sXäv F¶ hnizmkw kÀÆ a\p-jycpw sh¨v ]peÀ¯p-¶p. CXv a\p-jycpsS kÀÆ hmZ-§fpw sXäm-sW¶Xnsâ sXfn-hmtWm? A§s\-sb-¦n bpàn-hm-Zhpw aX-hm-Zhpw c­ണ്ടുpw sXäm-sW¶v hcn-tÃ. Hcp hnj-b-¯n \S-¡p¶ XÀ¡-¯nsâ t]cn am{Xw AXp kw_Ôamb FÃm A`n-{]m-b-§fpw sXäm-sW¶vhcpsa-¦nÂ, temI¯v icn-bpsS Hcp Xcn-t]mepw ImWnÃ. tImS-Xn-I-fpsS {]kàn \jvS-s¸-Sp-¶p. A`n-{]mb sFIyw CÃm-¯-Xnsâ t]cn FÃm A`n-{]mb-§fpw XÅW-sa¶v bpàn-hm-Zn. AXp ths­¶v  aX-hm-Zn. At¸mÄ CXnepw XÀ¡-am-bn. c­pw sXäm-sW¶v bpànhmZn ]dbptam? ]d-tb­nhcpw. Ah-km\w bpàn-hmZw   sXäm-sW-¶-XmIpw bpàn-hmZw!

ssZhhnizmkw imkv{Xhncp-²-am-sW-¶mWv bpàn-hm-Zn-I-fpsS asämcp[mc-W. kXy-¯n bpàn-hmZw imkv{Xs¯ Ipgn¨p aqSp-¶p. ssZh hnizmkw imkv{X-¯n\v Poh³ \ÂIp-¶p. {]]-©hpw {]m]©nI {]Xn-`mk§fpw kzbw D­m-b-Xm-sW¶m-WtÃm bpàn-hm-Zw. F´pw kzbwþIm-cy-Im-c-W-§-fn-ÃmsXþD-­m-Im-sa-¦n “F´vsImണ്ട് ­v’ “F§s\’ XpS§nb tNmZy-§Ä AkvX-an-¡p-¶p. imkv-{X–¯nsâ Xmt¡m tNmZy-§-fmWvXm\pw. tNmZy-§-fn-sÃ-¦n imkv{Xhpan-Ã. Imc-W-an-ÃmsX Hcp Ce Cf-Im³ t]mepw ]mSn-Ã. ChnsS\n¶mWv ssZh-hn-izmkw ÌmÀ«v sN¿p-¶-Xv. Ce F´vsIm­v du­n-embn F´vsIm­v ]¨-\ndw? Cf-In-bXv F´vsIm­v? Imäv F´vsIm­v? aÀ±w F´vsIm­v……. AsX ssZh-hn-izmkw imkv{X-¯n\v P·hpw Poh-hm-bphpw \ÂIp-t¼mÄ bpàn-hmZw imkv{Xs¯ sR¡n-s¡m-Ãp-¶p.

bpàn-hmZw imkv{X-s¯bpw tNmZy-s¯bpw Ipgn¨v aqSp-s¶-¦n bpàn-hm-Zn-I-fn imkv{X-Ú-cp-­ണ്ടാm-Ip-¶-sX-§s\? bpàn-hm-Zn-bpsS Cu tNmZyw aX-hn-izm-knയോട് v Xncn¨pw tNmZn-¡m-sa-¶Xv Hcp X«p-¯-c-am-Wv. ssZh-hn-izm-k-¯nsâ IeÀ¸n-Ãm¯ Id-I-fª bpàn-hmZw bpàn-hm-Zn-I-fn IpSn-s¡m-Åp-¶n-Ã. \qdp-i-X-am\w bpàn-hm-Zn-bm-Im³ Hcp a\p-jy\pw Ign-bp-¶n-Ã. _p²n-bpsS s]m«pw s]mSn-sb-¦nepw GsXmcp a\p-jy-\nepw ImWp-a-tÃm. AXp-an-sÃ-¦n a\p-jy-\p-an-Ã. bpàn-hmZw _p²n¡v A\y-am-WvXm-\pw. _p²n-bpsS ta·¡\pkr-X-ambn bpàn-hmZw saenbpw. Npcp-¡-¯n bpàn-hm-Zn-I-fnÂþA-h-cdn-bm-sX-bm-sW-¦nÂt]mepw-þ-A-h-ti-jn-¡p¶ ssZh-hn-izm-k-¯nsâ IWn-I-I-fmWv Ah-cn imkv{X-Ú-cp-­m-Im³ Imc-Ww.

{]]-©¯nse Hmtcm {]Xn-`m-khpw Imcy–Im-c-W-§-sf-¡p-dn¨v {]kw-Kn-¡p-¶p-­v. kÀÆ a\p-jycpw CXw-Ko-I-cn-¡p-¶p. AwKo-I-cn-¡m-¯-h-cp-s­-¦n a\pjycq]w {]m]n¨ Ipc-§p-I-fm-W-hÀ. a\pjyc-Ã. ssZh-hn-izm-k-¯nsâ hn¯m-Wn-Xv. B Imc-Ws¯ Ipdn-¨pÅ At\z-j-W-¯nsâ icn-bmb ^e-amWv ssZh-hn-izm-kw. IeÀ¸n-Ãm¯ bpàn-hm-Zw CXw-Ko-I-cn-¡nÃ. F´pw F§-s\bpw bmZr-Ýn-I-ambn kw`-hn-¡m-sa-¶-XmWv bpàn-hm-Z-¯nsâ ASn-¡n-g§v. Cu Ing-§n \n¶v apf-¨tX bpàn-hm-Z-¯nsâ A¡u-­n tNÀ¡m-hq. _p²n-lo-\-amb Cu hnizmkw ]¨-bmbn hngp-§m³ bpàn-hm-Zn¡v km[n-¡m-dn-Ã. AÂ]w ]Xw hcp-¯ntb Ah-cnXv Ign-¡m-dp-Åp. sXm®qän H³]Xv iXam\w hcp¶ C¯-c-¡mÀ bpàn-hm-Zn-I-f-Ã. AÀ² bpàn-hm-Zn-I-fm-Wv. Ch-cn imkv{X-Úsc ImWm-dp-s­-¶Xv icn-bm-Wv. AXn\v ImcWw Ah-cnse bpàn-hm-Z-a-Ã. krjvSn-hm-Z-am-Wv. Imcy-Im-cW hnizm-k-am-Wv.

Hcp Imcyw Csöv sXfn-bm-³ sXfnhv th­ണ്ടെ¶v bpàn-hm-Zn-IÄ ]d-bp-¶Xv ImWmw. AXp-sIm-­m-Ws{X AhÀ ssZh-an-söv hniz-kn-¡p-¶-Xv. Cu [mc-Wbpw AÔ-hn-izm-k-am-Wv.  ChnsS AXà {]iv\w. Cu [mc-Wbpw imkv{X-¯n\v Ipgn-amSw ]Wn-bp-¶pണ്ട്-­v. Ct¶-hsc sXfnhv e`y-am-bn-«n-Ãm¯ Imcy-§-fn-söv hniz-kn¨v I¿pw sI«n \n¶m imkv{X-¯n\v ]ns¶´v {]kàn? sXfnhv e-`n-¡m-¯h Adn-bm-¯-h-bm-Wv. Csöv sXfnªh-b-Ã. Adn-bm-¯Xv ]Tn-¡m³ {ian-¡p-I-bmWv th­Xv. Ds­t¶m CsÃt¶m A\n-tj-[y-amb sXfn-hn-eqsS hyà-am-Ip-¶Xv hsc ]T\w XpS-c-Ww. CXmWv imkv{X-¯nsâ hgn. Cu ASn-Øm\ XXz-¯n \n¶v Xs¶ imkv{X-¯hpw bpàn-hm-Zhpw hgn ]ncn-b Bcw`n¡p-¶p.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here