ജീവിത ലക്‌ഷ്യം

0
2501

 

    \mkvXn-I³: hfsc \o­ണ്ടp NÀ¨. a\pjysâ IÀ¯hysa´mWv C-Xm-bn-cp-¶tÃm NÀ¨bpsS XpS¡w. CXnt¸mgpw Xocp-am-\-am-bnÃ. ssZh-ap-sണ്ട­¶v ]d-bp-¶-h-cpsS \ymbhpw Csöv ]d-bp-¶-hÀ apt¼m«p sh¡p-¶Xpw FÃmw hnebncp¯m³ Ignªp. C\n aÀ½-¯n-te¡v Xncn¡m-\mWv B{Klw.

 

    ZmÀi-\n-I³: F\n¡pw AtX A`n{]mbam-Wv. a\p-jy³, shdpsX kzbw P\n-¨pണ്ട­m-bXm-sW¶ hnizmkw Ct¸mgpapt­m?

 

    \mkvXn-I³: AXn-se-s´m-s¡tbm ]´n-tISv ]Xn-bn-cn-¡p-¶p-ണ്ടെ­¶p Dd-¸m-bn. AsÃ-¦nepw Np½m P\n-s¨¶v Np½m ]d-ª-Xm. F¶m Hcp a\p-jysâ ZuXyw F–´m-sW-¶mWv \nsâ A`n-{]mbw?

 

    ZmÀi-\n-I³: Fsâ A`n-{]mbw tNmZn-¨n-s«´m? a\p-jys\ AÃm-lp-hmWv krjvSn-¨-sX¶v \mw a\-Ên-em-¡n. F´n-\mWv krjvSn-¨-sX¶v Ah³ Xs¶ ]d-b-Ww. A§s\ hà \nÀt±-ihpw Ah³ X¶n-«p­ണ്ടോ F¶v \obmWv Is­ണ്ട-t¯ണ്ടXv.

 

    \mkvXn-I³: icn-bm-Wv. ssZh-s¯-¡p-dn¨v kwkm-cn-¨-t¸mÄ AÀ°-an-Ãm¯ ]eXpw Rm³ sI«-gn-¨p. A-t¸m-gmWv \o cwK-¯n-d-§n-b-Xv. Ct¸mÄ AXn-s\m¶pw Im¯p \n¡msX Imcyw Xpd¶v ]d-b-Ww. -AXmWv Rm\m-{K-ln-¡p-¶-Xv.

 

    ZmÀi-\n-I³: icn, F¶m ]dbmw a\p-jysâ IÀ¯-hy-sa-s´¶v Ahs\ krjvSn¨ AÃmlp Xs¶ hyà-am-¡n-bn«pണ്ട്-­v.

 

    \mkvXn-I³: AsX-´mWv?

 

    ZmÀi-\n-I³: Ahs\ am{Xw Bcm-[n-¡p-I. Ahs\ am{Xw A\p-k-cn-¡p-I.

    \mkvXn-I³: AsX-§s\ a\-Ên-embn?

 

    ZmÀi-\n-I³:  Ah³ Xs¶ ]d-ª-Xm-Wv.

 

    \mkvXn-I³: Ah³ \nt¶mSv t\cn«v ]d-ªt¶m?

 

    ZmÀi-\n-I³:  AsX, Ft¶mSv am{X-aà \nt¶m-Spw.

 

    \mkvXn-I³: Cà Ft¶mSv ]d-ªn-«n-Ã. hyà-am-bn-¸-dbq XÀ¡-¯n\v C\n Rm\n-söv ]d-ªn-tÃ.

 

    ZmÀi-\n-I³:  XÀ¡n-¡m-\Ã. IqSp-X hyà-am-Im\pw kwi-b-§Ä XoÀ¡m-\p-am-Wv.

 

    \mkvXn-I³:  F¶m ]d-bq.

 

    ZmÀi-\n-I³: ssZh-¯nsâ hN-\-§Ä \ap¡v \ÂI-s¸-«-Xmbn \o tI-«n-«p-tണ്ട­m?

    \mkvXn-I³: Fs´m-s¡tbm tI«n-«pണ്ട-­v. CXp-hsc Rms\m¶pw hniz-kn-¨n«n-Ã. thZ-{K-Ù-§Ä FÃm -a-X-¡mÀ¡-apണ്ട-­-tÃm. AXm-sW-¦n a\pjy \nÀ½n-Xhpw. ss__nÄ Xs¶ a\pjy \nÀ½nX {KÙ-§-fp-sS kam-lm-c-am-W-tÃm. JpÀ-B³ apl-½-Zn-tâ-bpw. aäp aX-{K-Ù-§sf¡pdn¨p ]d-tb-­-Xp-an-Ã.

 

    ZmÀi-\n-I³:  ss__nÄ a\p-jy-cpsS cN-\-bm-sW¶v ss__nÄ ]Þn-XÀ k½-Xn-¡p-¶p-­v. ssZh-¯m {]tNm-Zn-Z-cmbn Fgp-X-s¸«p F¶mWv hnizmkw. ssZhw t\cn kwkm-cn-¡p-¶n-söv kÀÆm-wKo-Ir-X-am-Wv. F¶m JpÀ-B-\nsâ AhØ XoÀ¯pw hnXy-Ø-am-Wv. AXv AÃm-lp-hnsâ kwkm-c-am-Wv. temI-¯pÅ FÃm a\p-jy-tcmSpw Ah³ kwh-Zn-¡p-¶p. ssZh-¯nsâ {KÙ-am-sW¶v Ah-Im-i-s¸-Sp¶ thsd {KÙ-§-fpt­ണ്ടm? AÃm-lp-hnsâ {KÙ-am-sW¶v ]e Øe-§epw JpÀ-B³ hyà-am-¡n-bn-«p-­v.JpÀ-B³ apl-½Zv \_n-bpsS IrXn-bm-sW¶v ]d-bp-¶Xv hnh-c-t¡-Sm-Wv. apl-½Zv \_nbpw ]d-bp-¶Xv JpÀ-B³ Xsâ IrXn-b-söv Xs¶-bm-Wv. \_n A£-c-Úm\w A`y-kn-¨n-cp-¶n-söXv CXn\v sXfn-hm-Wv. JpÀ-B-\n¶v kam-\amb {KÙw sImണ്ട­p-h-cm³ shÃp-hn-fn- \-S¶v \qäm-ണ്ട­p-IÄ Ign-ªp. ]ns¶bpw ]ns¶bpw Ign-ªp. JpÀ-B-\nsâ i{Xp-¡Ä t]mepw ]¯n-a-S-¡n. JpÀ-B³ Hcp Aam-\p-jnI {KÙ-am-W¶v kqcy-{]-Imiw t]mse sXfnªv InS-¡p-I-bm-Wv.- C-¡m-cy-§-sfÃmw Dd-¸phcpt¯ണ്ട-­-Xpണ്ട-­v. sXfn-hp-IÄ \nc¯n kaÀ°n-¡-eà e£yw. hgn- Nqണ്ട-­n-¡m-Wn-¡p-I-bm-Wv. Npcp-¡-¯n a\p-jys\ krjvSn-¨-Xn ]ns¶ a\p-jy³ F´v sN¿-W-sa¶v Ah³ hnh-cn-¨n-«pണ്ട-­v.

 

    \mkvXn-I³:  CsXms¡ apkvenwI-fpsS hnizm-k-a-tÃ?

 

    ZmÀi-\n-I³:  apkvenwIÄ hniz-kn-¡p¶p F¶Xv Hcp Imcyw sXämsW¶-Xnsâ am\-Z-Þ-amtWm? {kjvSm-hnsâ hN-\-§-fm-sW¶v {KÙhpw hensbmcp  kaq-lhpw AhImis¸-Sp-t¼mÄ \nP-ØnXn Adn-b Hmtcm a\p-jyâbpw _m[y-X-b-tÃ. H¶p-In AXv sXäm-sW¶v  Dd-¸p-h-cp¯n AI¶v \n¡pI. AsÃ-¦n icn-bmsW¶v a\-Ên-em¡n krjvSm-hn\v Iogvs]Sp-I. JpÀ-B-\ns\¡pdn¨v ]Tn-¨n-«pt­ണ്ടm? Ckvemw ASp-¯-dn-ªn-«pt­m?

 

    \mkvXn-I³: CÃ, apkvenwI-fp-ambn kl-h-kn-¨n-«pണ്ട-­v. JpÀ-Bt\m Ckvemtam ]T\ hnj-b-am-¡n-bn-«n-Ã.

 

    ZmÀi-\n-I³: F¦n CXv A]-I-S-¯n sN¶v Nm-Sn-¡pw. thK-am-¡-s«, JpÀ-B\pw Ckvemapw Xm¦-fpsS ]T\ hnj-b-am-h-s«. hni-Z-ambpw IrXy-ambpw ]Tn-¡p-I. Hcp {KÙw krjvSm-hnsâ hN-\-§-fm-sW¶v Ah-Im-i-s¸-Sp-¶p. a\p-jy³ sNbvXp XoÀt¡ണ്ട­ _m[y-X-I-sf-¡p-dn¨v ]d-bp-Ibpw sN¿p¶p. A\p-k-cn-¨n-sÃ-¦n hcm³t]m-Ip¶ `hnjy-¯pIÄ, Nq­n-¡m-«p-¶p. AwKo-I-cn-¨hÀ¡v e`n-¡p¶ Hm^-dp-Ifpw apt¶m-«p-sh-¡p-¶p. C§-s\-sbms¡ \S-¶n«pw kXym-hØ  hne-bn-cp-¯m³ a\p-jy³ X¿m-dm-Ip-¶n-sÃ-¦nÂ! {]tXy-In¨v Pohn-X-¯nsâ IrXy-amb e£yw Is­ണ്ട-¯n-bn-«n-Ãm¯ ØnXn-¡v.

 

    \mkvXn-I³: C§-s\-sbms¡ FÃm aX-¡mcpw Ah-Im-i-s¸-Sp-¶pണ്ട-­v.

 

    ZmÀi-\n-I³:  A§-s\-sb-¦n Ah-sbÃmw ]T\ hnt[-b-am-¡-Ww. kXy-¯n krjvSm-hn-tâ-sX¶v Ah-Im-i-s¸-Sp¶ Hcp {KÙw am{Xta C¶v `qap-J-¯p-Åq. hnip² JpÀ-B³.-Hcp aX-¯nÂ, AsÃ-¦n Hcp aX-{K-Ù-¯n Hcn-¡epw AwKo-Im-c-tbm-Ky-a-Ãm-¯h Is­ണ്ട-¯n-bm ]ns¶ B aX-s¯-¡p-dn¨v Nn´n-t¡-­-Xn-Ã. ]s£, AXp-kw-_-Ô-ambn hnim-ehpw hni-Z-hp-ambn ]Tnt¨ Xocp-am-\-¯n-se-¯m-hq. AXXp aX-§-fpsS B[n-Im-cnI {KÙ-§Ä Xs¶ Ah-ew-_n-¡-Ww. AhnsS \n¶pw ChnsS\n¶pw tI«Xpw B ]pkvX-I-¯nepw Cu ]pkvX-I-¯nepw Iണ്ട­Xpw Imcy-ambn FSp-¡-cp-Xv. Hmtcm aX-¯nepw A{K-K-Wy-cmb ]Þn-X-tcmSpw NÀ¨ sNt¿-ണ്ട­-Xpണ്ട-­v. AXn\v tij-am-bn-cn-¡Ww Xocp-am-\w. XÂhn-jbkw_-Ô-ambn Fgp-X-s¸« aX {KÙ-§Ä kam-l-cn¨v hmbn-¡p-¶Xpw \Ã-Xm-Wv. Hcp XXzw Ak-µnKvZambn t_m[y-s¸-«m AXn-s\-Xncv {]N-cn-¸n-¡p-¶ Hcp aX-t¯bpw ]Tn-¡m³ Xp\n-b-cp-Xv. kabw ]mgm-¡-cp-X-tÃm. ]cn-an-Xhpw hne-s¸-«-Xp-amWv ka-bw. F´mWv sNt¿-­Xv F¶ Gähpw {]k-à-amb Imcy-amWv At\z-jn¨p sImണ്ട­n-cn-¡p-¶-Xv. acn-¡p-¶-Xn\v ap¼v adp-]Sn Is­ണ്ട-¯p-Ibpw ]men-¡p-Ibpw thW-a-tÃm. F¶m Hcp aXw ASn-apSn kXyhpw icn-bp-am-sW¶v Is­ണ്ട-¯n-bmÂ, XoÀ¨s¸Sp-¯n-bm hn-cp-²-amb Bi-b-§fpw aX-§fpw sXäm-sW¶v a\-Ên-em-¡m³ Ash-b-¡p-dn¨v ]Tn-t¡-­-Xn-Ã. sshcp-²y-apÅh Hcn-¡epw icn-bm-Im³ t]mIp-¶n-Ã-tÃm. Kl-\-amb ]T-\-¯n\p tijw FÃm aX-§fpw sXäm-sW¶v t_m[y-s¸-«m F´v sN¿-W-sa¶v a\-Ên-em-Im-Xn-cp-¶mÂ, tXm¶p-¶Xv t]mse Pohn¡mambn-cn¡mw. PohnXw Ah-km-\n-¸n-¡p-I-bp-am-hmw.Adn-bn-Ã.

 

    \mkvXn-I³: CsXms¡ henb {]bmkw ]nSn¨ ]Wn-bm-Wv. a\p-jysâ kzØX CÃm-Xm-¡pw. hà aX-s¯-¡p-dn¨pw Cu coXn-bn \o ]Tn-¨n-«pt­m?

 

    ZmÀi-\n-I³: DÆv, ]Tn-¨n-«p-­v. Ckvemw.

 

    \mkvXn-I³:. FÃm aX-§fpw hni-Z-ambn ]Tn-¨mtWm \o XoÀ¸n-se-¯n-bXv? AX-km[y-atà A§-s\sb¦n \nsâ Is­ണ്ട-¯Â kXy-am-Ip-¶-sX-§s\?

 

    ZmÀi-\n-I³:  Ckvemanse ASn-Øm\ hnj-b-§Ä hf-sc-b-[nIw kabw sNe-h-gn¨v ]T\ hnt[-b-am-¡n-bn-«pണ്ട-­v. hnip² JpÀ-B³ AXnsâ X\-Xmb `mj-bn Xs¶ hmbn-¡p-Ibpw ]Tn-¡p-Ibpw sNbvXp. Ckvemw aX ]Þn-X-cn A{K-K-Wy-cp-sS Iogn kabw sNe-h-gn-¨n-«p-apണ്ട-­v. A§s\ CkvemanI Bi-b-§Ä \qdp-i-X-am\w icn-bm-sW¶v t_m[y-am-bn. kXy k´-amb hnh-c-§Ä¡v hncp-²-am-bh aäp-a-X-§-fn ImWp-Ibpw Dd-¸n-¡p-Ibpw sNbvXp. ]n¶oSv Nn´n-t¡­n h¶n-«n-Ã.

 

    \mkvXn-I³:  aäp aX-§Ä hniZ ]T\w \S-¯msX C§-s\-sbmcp Xocp-am-\-¯n-se-¯n-bXv icn-bm-bn-Ã. AXn-\m \nsâ Is­ണ്ട-¯Â hniz-k-\o-b-a-Ã.

 

    ZmÀi-\n-I³: aäp aX-§-sf-¡p-dn¨v Nn´n-¨n-sÃ-¶Ã. Ah-bn-seÃmw Acp-Xm-bn-a-IÄ a\-Ên-em¡n Dd-¸n¨p F¶mWv ]d-ª-Xv. AYhm Hcp Imcyw kwi-b-§Ä¡v Ah-k-c-an-Ãm-¯-hn[w t_m[y-s¸«p Ign-ªm AXnsâ hn]-coXw sXäm-sW¶v a\-Ên-em-Im³ hniZ ]T\w Bh-iy-ap-t­ണ്ടm.? D¨bv¡v 12 aWn-¡v kqcy³ Xe¡v apI-fn I¯n-Pz-en¨v \n¡p-¶Xv Iണ്ട­p-sImണ്ട-­n-cn-¡p-t¼mÄ ]I-em-sW¶v hniz-kn-¡m³ hà {]bm-k-hp-aptണ്ട­m? cm{Xn-bm-sW¶v asäm-cmÄ hmZn-¡p-¶p-s­ണ്ട-¦nÂ, AXnsâ sXfnhpw thcpw tXSn-t¸m-bmte ]I-em-sW¶ hnizmkw kXy-am-Iq F¶v Bsc-¦nepw ]d-bptam? asämcp  Øe¯v AsÃ-¦n asämcp ka-b¯v cm{Xn-bm-sW-¶mWv ]d-ª-sX-¦n hniz-kn-¡m-am-bn-cp-¶p. Bßob CcpÄ \ndªp \n¡p¶p F¶m-sW-¦nepw DÄsIm-Åm-am-bn-cp-¶p. ]s£, Rms\-´mtWm Iണ്ട­Xv AXv Xs¶-bmWv At²lw Csöv ]d-bp-¶-Xv. Npcp-¡-¯n Ckveman-s\-¡p-dn¨pÅ ]T-\-¯n CkvemanI hnizm-k§Ä AÀ°-i-¦¡v hI-bn-Ãm¯ hn[w t_m[y-s¸-«p. ]cn-N-b-apÅ aX-§-fnepw kn²m-´-§-fn-ep-saÃmw AXn\v hncp-²-am-bh ImWp-Ibpw sNbvXp. Ckvemans\ hnaÀin¨v Fgp-Xnb {KÙ-§fpw hmbn-¡msX t]mbn-«n-Ã. AXn hnXykvX aX-¡mcpw aX-an-Ãm-¯-h-cptSXp-aണ്ടp­v. AsXm¶pw hnizm-ks¯ Cf-¡m³ am{X-apണ്ട-­m-bn-cp-¶n-Ã. \«p-¨¡v \«-¸m-Xn-c-bm-sW¶v hniz-kn-¸n¡p-¶-sX-§s\?

 

    \mkvXn-I³: F¦n Xpcp-Xpcm tNmZy-§-fണ്ടp­v, D¯cw Xcptam?

 

    ZmÀi-\n-I³:  CÃ. Ct¸mÄ Xcp-¶n-Ã. ]d-ªtÃm Ckvemw Xm¦Ä¡v t_m[y-s¸-Sp-¯-e-à e£yw. AXn-s\-¡p-dn¨v Nn´n-¡m\pw tNmZyw tNmZn-¡m\pw {]tNm-Z\w \ÂIp-I. kXy-am-sWt¶m Ak-Xy-am-sWt¶m t_m[yw hcp-¯m³ t{]cn-¸n-¡p-I. A{X-am-{Xw. tNmZyhpw D¯-chpw Ipd-ª-k-a-b-¯n-\p-Ån ]d-ªp-XoÀ¡m³ km[y-a-Ã. Bh-iy-sa-¦n XpSÀ¶pw klm-bn-¡mw.Xpcp-Xpcm tNmZy§Ä¡v \nc-\ncm  D¯-c§fpapണ്ട-­v.

 

    \mkvXn-I³: Ckveman-s\-¡p-dn¨v t_m[yw hcp-¯n-bn«v F´m-Wn{X Imcyw? kÀÆ aX-¡mcpw aX-an-Ãm-¯-hcpw apkvenw§sft¸mse kpJ-ambn Pohn-¡p-¶pണ്ട-­-tÃm. ]ns¶  ]c-temIw! AsXm¶pw Rm³ hniz-kn-¡p-¶n-Ã. AsXms¡ AÔhnizm-k-am-Wv.

 

    ZmÀi-\n-I³: aX-¯nsâ t]cn bmsXmcp hnth-N-\-hp-an-ÃmsX `qan-bn Pohn-¡m³ km[n-¡pw. hnizm-kn¡pw AÃm-¯-hÀ¡pw ag e`n¡pw Ccp hn`m-K-¯nsâ amhpw am§ -X-cpw. Acn In«pw ]©-km-c-bpw……..-]s£ ssZh apsണ്ട­-¦nÂ, ]c-tem-I-ap-s­ണ്ട-¦nÂ, Ckvemw kXy-sa-¦nÂ, kzÀ¤ \c-I-§-fp-s­-¦n \nsâ Imcysa´mIpw Nn´n-¨n-«pt­m? AsXms¡ AÔhn-izm-k-ambn XÅn-bm aXntbm?

 

    \mkvXn-I³: AÔ-hn-izm-k-a-sÃ-¦n sXfnhv \nc¯n hnh-cn¨v XcWw. AXn\v X¿m-d-sÃ-¶mWtÃm ]d-ª-Xv.

 

    ZmÀi-\n-I³: ktlm-Z-cm, Ct¸mÄ X¿m-d-söv am{X-amWv ]d-ª-Xv. kab ]cn-an-Xn-bmWv Imc-Ww. ]s£, {kjvSmhv Hcp {KÙw Cd¡n AXn ]c-tem-Iw, kzÀ¤w, \c-Iw F¶n-h-sb-¡p-dn¨v \o AS-¡-ap-Å-h-tcmSv A`n-kw-t_m-[\w \S¯n. AsXm¶pw tIÄ¡msX {kjvSm-hnsâ hN-\-§-fm-tWm F¶p-t]mepw {i²n-¡m-sX, cണ്ട­m-semcp Xocp-am-\-¯n-se-¯msX acn-¡p-Ibpw AsXÃmw kXy-ambn ]pe-cp-Ibpw sNbvXm F´m-bn-cn¡pw AhØ! Ah³ ]dªp X¶nÃ, Ch³ ]d-ªp-X-¶n-à F¶p ]dªv ssI Igp-Im³ Ign-bp-sa¶v tXm¶p-¶ptണ്ട­m? AXv sIm­ണ്ടv Ckvemw kXy-amtWm F¶v Iണ്ടs­-¯Â \nsâ _m[y-X-bm-Wv. ]c-temIw AÔ-hn-izm-k-amtWm F¶v Dd¸v hcp-¯Â \nsâ IS-a-bm-Wv. {kjvSmhv Xs¶ t\cn«v kwkm-cn¨ ØnXn¡v Ch³ ]d-ªp-X-cp-¶n-öv ]d-bp-¶Xv F´v \ymb-am-Ipw. Nn´n-¡p-I. XmÂ]-cy-ap-s­-ണ്ട¦n ]dªp Xcm³ Bbn-c-¡-W-¡n\v \mhp-Ifpw AXnepw IqSp-X t]\-Ifpw C¶pw \ne-hn-ep-sണ്ട­¶v a\-Ên-em-¡Ww Ah \o D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-¶n-söv am{Xw. hnh-cn-¡m³ X¿m-dm-b-Xnsâ AhØ a\-Ên-em-¡n-b-Xpam-W-tÃm.

 

                icn-bm-sW-¦n Xs¶ hniz-kn-¨n-sÃ-¦n Ipg-¸-sa-´m-W-¶-Xm-WtÃm tNmZyw. hniz-kn-¡p-¶n-sÃ-¦n JpÀ-B-\nsâ `mj-bn \o  Ahn-izm-k-nbm-Wv. Ahn-izm-kn¡v  ]c-tem-I¯v t\mth-dnb \c-I-in-£-bm-Wv e`n-¡m³ t]mIp-¶-Xv. Cu temIs¯ Xo¿nsâ Fgp-]-Xn-c-«n-¨q-SmWv \c-I-¯n\v. AsX, Ahn-izmkn Cu Xn¿nse hnd-Im-Wv. \n\-¡nXv kln-¡m-\m-Iptam? Nn´n-¡p-I, JpÀ-B³ a\pjy \nÀ½nXamsW¶v Dd¸v hcp¯pI. AsÃ-¦n hniz-kn¨v Cu Xn¿n \n¶v c£-s¸-SpI. C¶v hsc JpÀ-B³ AÀ°w Nn´n¨v Hcm-hÀ¯n hmbn¨p t\m¡n-bn-«ptണ്ട­m? CsÃ-¦n \o Hcp ബുദ്ധിഉപയോഗിക്കുന്നa\p-jy-\-Ã. {kjvSm-hnsâ {KÙ-am-sW¶pw hniz-kn-¡m-¯-hÀ¡v ITn\ in£-bp-­m-Ip-sa¶pw tI«n«v H¶p adn-¨p-t\m-¡m³ X¿m-d-sÃ-¦nÂ! IjvSw Xs¶!

                 kq£n-¡pI ]pen-bnd-§n-bn-«ണ്ടp­v F¶v Fhn-sS -\nt¶m tIÄ¡p-t¼m-tg¡v HmSn AI¯p Ibdn hmXn-e-S-¡p-Ibpw \nPØnXn At\z-jn¨v Dd¸p hcp-¯p-Ibpw sN¿p¶ a\p-jy\v C¯cw Imcy-§-fn Pm{KX ImWn-¡p-¶n-Ã. AÛpXw Xs¶! AXn ITn-\-amb NqSpÅ \c-I-¯n-¿n Ht¶m H¶-ctbm Znhkw hkn-t¡ണ്ട-­n-h-cp-sa-¶Ã JpÀ-B³ ap¶-dn-bn¸v \ÂIp-¶-Xv. A\-´-amb Imew. AtX acWw \mev -`m-K¯p \n¶pw F¯n -t\m-¡p-sa-¦new \nÊ-lm-b-\m-bn-cn¡pw. Bß-l-Xy-sbms¡ acn¨v Nm¼-em-bn-cn¡pw. Pohn-X-aÃ.a-c-W-hp-a-Ã.-AXpw A\-´-amb Imew! PohnXamsW-¦n Fs´-¦nepsamcp kpJw thtണ്ട­?! Hcp skÃn-se-¦nepw. [n¡m-c-¯nsâ ]cn-WnXn A\p-`-hn-¡m³ Poh³ \ne-\n¡p-¶p A{X-am{Xw. Ahn-izm-kn-bmbn I®-S-¨-hsâ Ah-Ø-bm-Wn-Xv. Dcp-In-¯ocpw tXmdpw ]pXnb sXmen krjvSn-¡-s¸-Spw. hoണ്ട­pw Dcp-Im³ thണ്ട­n. JpÀ-B³ ]cn-N-b-s¸-Sp-¯p¶ \c-I-¯nsâ Nn{X-am-Wn-Xv. AXnsâ hndtIm a\p-jyÀ, Ahn-izm-kn-IÄ. hndIv kw`m-h\ sN¿tWm F¶v Xocp-am-\n-¡p-I.

 

                \c-I-¯n InS¶v Fcn-s]m-cn-sIm-Åp-t¼mgpw a\p-jyÀ¡v `£Ww thണ്ട­n-h-cpw. IrXy-ambn ]mI-s¸-Sp-¯nb H¶mw \¼À hni¸v Xs¶bmWv Ign-¡m\p­m-hp-I. sskzcw sISp-¯p-t¼mÄ kv]jy-embn k¡qapw kam-\-am-bXpw \ÂI-s¸-Spw. AXm-sW-¦n ckw sImണ്ട­v A®m-¡n \n¶v Cd-§p-I-bn-Ã. dnt«-W-Sn-¡m\pw Iq«m-¡n-Ã. At¸m-gm-bn-cn¡pw shÅ-¯n\v th­n-bpÅ Zo\-tcm-Z-\w.AX-§s\ \oണ്ട­p -\oണ്ട­p t]mIp-¶p. ac-W-an-Ãm-¯-Xn-\m acn-¡n-öv kam-[m-\w.-A-h-km\w laoav F¶ AXn-i-à-amb NqSpÅ hm«À Xs¶ In«p-¶p. sXm­ണ്ട-bn InS-¡p¶Xnsâ ]cm-{Iaw ImcWw NqSp hnj-b-am-¡m³ Ign-bp-¶n-Ã. hent¨m hen-¡m-sXtbm IpSn-¡p-¶p. DS-\Sn sXm­-bn IpSp-§nb `£Ww \o§n kam-[m\w In«p-¶p.`£-W-t¯m-SvIqsS Bam-i-bhpw DcpIn ae-Zzm-c-¯n-eqsS Hen-¨n-d-§n-bn-cn-¡psa¶v am{Xw.\c-I-¯nsâ \c-I-¯n-se-dn-b-s¸« {]Xo-Xn.

                Iq«p-Im-cm, Cu \c-I-bm-X-\-bn \n¶v c£-t\-Setà hnizm-k-¯nsâ Hcp t\«w. AsX Hcm-bncw t\«w, A\-´-amb t\«w. kzÀ¤w e`n-¡p-sa-¶Xv asämcp e¡n-b-Sn-bm-Wv. {kjvSm-hns\ I­v Bkz-Zn-¡m³ Ignbpw CXmWv Gähpw henb t\«w.  CsXms¡ hmkvX-h-hn-cp-²-am-sW¶ A\p-am\w amän Dd¸v hcp¯n Ahn-izm-kn-bmbn XpS-cp-I. AsÃ-¦n hniz-kn¨v  c£ t\Sp-I. \c-I-¯n \n¶v IcIb-dp-I. XpSÀ¶v kzÀ¤-¯n {]th-in-¡p-I. {kjvSm-hmb AÃm-lp-hns\ A\p-`-hn-¡p-I. kzÀ¤ob kpJw hnh-c-Wm-[o-X-am-Wv. XmÂ]-cy-ap-Åh Ht¶mgnbmsX e`n-¡pw. Duln-¡m³ t]mepw ad¶p t]mb-h-bpw. A\-´-ambn Ah-km-\-an-ÃmsX aSp-¸n-ÃmsX H¶n-s\m¶v sa¨-am-bn. Xocp-am-\n-t¡-­Xv \o. kzÀ¤w icntbm sXtäm? \cIw kXytam Ak-Xytam? AÃm-lp, JpÀ-B³,-Ckvemw F´mWv \nPØnXn? Xocp-am-\n-¡msX Dd-¡-an-Ã. DWÀhp-an-Ã,Du-Wp-an-Ã. A\-§-cpXv,A-S-§p-I-b-a-cp-Xv, c­m-sem¶v Xocp-am-\n-¡-Ww. Ckvemw sXämWv XoÀ¨. AsÃ-¦n icn-bmWv Dd¸v. Adn-bn-söpw ]dªv BSn-bmSn \n¡-cp-Xv.

 

    \mkvXn-I³: Ckvemw ]Tn-¡-W-sa-¶p­ണ്ടv ]s£, sXäm-sW-¦n Pohn-X-¯nsâ \sÃmcp `mKw \jvS-am-hp-I-bntÃ?

 

    ZmÀi-\n-I³: F´v \jvS-amWv Dt±-in-¨-Xv. hne-s¸« ka-b-¯nsâ \sÃmcp `mKw ]Tn-¡m³ \o¡n-sh-¡p-Ibpw Ckvemw sXämb aX-am-sW¶v t_m[y-s¸-Sp-Ibpw sNbvXm A{Xbpw kabw \jvS-am-bntÃ, CXmtWm {]iv\w? ta hnh-cn-¡-s¸« A]-I-S¯nsâ \nPØnXn Adnbm³ F{X kabw sNehgn¨mepw AXv ]mgmbXmbn _p²nbpÅhÀ IW¡m¡pIbnÃ. hnZKv²\mb tUmIvSdpsS \nÀt±i{]Imcw e£§Ä apS¡n sSÌv \S¯nbXv apXemIWsa¦n ]cntim[\¡v hnt[bamb apgph³ tcmK§fpw  ]nSn-s]-«n-«p-s­¶v dnkÂäv In«tWm? Imcyamb Hcp tcmKhpw kvYncoIcn¡s¸Sm¯Xnsâ t]cn tcmKn Zp:Jn¡ptam? Imenbmbn¯oÀ¶ ]W¨m¡v t\m¡n Zp:Jn¡p¶ hnUvVnsb, sSÌv \S¯nb kÀÆtcmK§fpw {^obmbn kw`mh\ sN¿msa¶v ]dª,v tUmIvSÀ¡v kam[m\n¸n¡mw. A]ISaps­¶ണ്ടv tI«m icntbm sXtäm F¶v XoÀ¸v hcp¯Â a\pjysâ ISabmWv.XoÀ¸m-¡m³ k¶²asæn icnbmImatÃm  F¶ km[yX sh¨v A]ISw ht¶¡mhp¶ hgn ths­ണ്ട¶v sh¡emWv ]Xnhv.

 

                Ckveman Pohnt¡ണ്ട­n hcpt¼mÄ \jvSs¸«pt]mIp¶ `uXnI kpJ kuIcy§fpsS ]«nIbmtWm Xm¦sf Ae«p¶ asämcp{]iv\w. D]{Zhn¡m¯sXÃmw hnizmkn¡v A\p`hn¡m³ Ignbp¶pണ്ട­v. hyànsbtbm kaqlt¯tbm cmjv{Ss¯tbm _m[n¡p¶Xn\mÂNne \nb{´W§sfms¡ ]men¡Wsa¶pണ്ട­v. Ip¯gnª sseKnIX, aZy]m\w XpS§nbh \o¡nsh¨v PohnXw s]menªpXocpIbpw kzÀ¤ \cI§Ä anYybmbn `hn¡pIbpw sNbvXm PohnXw \jvS¯n Iemin¡ntÃ. CXmtWm {]iv\w aZy]m\n aZy]n¡pt¼mÄ am{XamWv kt´mjn¡p¶Xv. hy`nNcn¨h³ AXpapX Zp;J¯nembncn¡pw. AÂ]kabw kpJw. apgph³ kabw ZpJw . Hcn¡Â t]mepw aZy]n¡m¯h³ PohnXmhkm\w hsc kpJn¡p¶p. am\knIhpw imcocnIhpw Bßobhpw kmaqlnIhpamb kpJw. \nb{´Ww hn« sseKnIXbpw XssYh. a¡Ä aZy]m\nIfmsb¦n F¶v aZy]m\n B{Kln¡m¯Xv kpJ¯nsâ ISp¸¯memWtÃm. aZy]n¡msX, hy`nNcn¡msX, sImÅ \S¯msX, sIme \S¯msX sImgnªpt]mb kab§Ä GsXmcp hyàn¡papണ്ട­mIpatÃm. ]s£ AtXmÀ¯v Hcn¡se¦nepw k¦Sw h¶Xv HmÀabpt­ണ്ടm? Npണ്ട­nse¯nbn«pw IpSn¡m³ IgnbmsX \jvSs¸«Xnsât]cn ZpJn¡p¶ hnUvVnIsfbpw It­ണ്ട¡mw. ]s£ A§s\ F{X A\p`h§fpണ്ട­v? X«ns¯dn¨Xnsâ t]cn DÅnsâbpÅn Hcp kpJw IqSn IpSnbncn¡p¶ntÃ.

                ]qÀ®hnizmk¯nemb Xn\m C¯cw Imcy§Ä Hgnhm¡n ]ehn[ \nba§Ä¡v hnt[bambn. bYmÀ°¯n ssZhanÃmbncp¶p..kzÀKw, \ cIw,]ctemIw, DbnÀs¯gpt¶Â¸v CXymZn Imcy§sfÃmw AÔhnizmkambn ]peÀ¶p F¶v Xs¶ k¦Â¸n¡pI. F´p kw`hn¡psa¶v Nn´n¨v t\m¡p. acn¨p, {Zhn¨p, a®m bn¯oÀ¶p. PohnXw \jvSs¸«Xnsâ t]cn ZpJn¡m³ Bfp thtണ്ട­. AtX, A\mZn apX \o CÃmbncp¶p, ]¯dp]Xv hÀjw Dണ്ട­mbncp¶p. A\´amb Imew CÃmXmIpIbpw sN¿p¶p. Dണ്ട­mIp¶Xnsâ ap¼pw tijhpapÅ Ime§fnte ¡v tNÀ¯pt\m¡nbm Adp]Xv hÀj¯n\v F´v hnebm WpÅXv? AXv \jvSs¸Sp¯nbm BsI¡qSn hcm³ t]mIp ¶Xv Adp]Xv hÀjhpw \obnÃmbncp¶p F¶v hcpw. AsX, \o P\n¡msX t]mb {]XoXn hcpw. AXns\´m, F{X Imew \o P\n¡msX Ignªpt]mbn. At¶m Ct¶m AXnsâ t]cn ZpJn¡p¶pt­ണ്ടm?  Npcp¡¯n hnizmknbmbn Pohn¨m  \jvSs¸Smt\m¶panÃ. Nn´n¡pI. _p²n]pds¯ Sp¡pI. kXyw Is­¯pI. Is­ണ്ട¯nb kXyw PohnX¯n Aenbn¨v tNÀ¡pI. AekX AIäpI. thKamIs«.

 

    \mkvXn-I³: icnbmWv C{Xsb¶pw Rm³ Nn´n¨ncp¶nà {ian¡mw.

 

    ZmÀi-\n-I³: H¶v IqsS tIÄ¡pI, hnizmknbmbXv sImണ്ട­v F´mWv t\«w. CXmWtÃm kwibw. Cu tNmZyw Xs¶ acymZt¡SmWv.

 

    \mkvXn-I³: AsX´m Adnbm¯Xv tNmZn¡tണ്ട?­ t\«anÃm ¯Xv sNbvXm kabw \jvSs¸SntÃ. t\«sas´¶v tNmZn¨Xn sXsä´m?

 

    ZmÀi-\n-I³: amXmhv hnfn¨m em`w IW¡v Iq«nbmtWm D¯cw sN¿mdv? ISbn t]mbnhcm³ ]nXmhv ]dbpt¼mÄ Iqen X¶mte t]mIq F¶v ]dbp¶Xv acymZbmtWm? amXm]nXm ¡Ä¡v A\pkcn¡Â GsXmcp a\pjysâbpw ISabmWv. ASnbn \n¶v c£s¸Smt\m anTmbn e`n¡mt\m A\pkcn¡p¶Xv AÂ]¯amWv. amXm]nXm¡Ä sNbvXp X¶ tkh\§Ä ISabmbn Ip¶pIqSn \nÂs¡ C\nbpw X¶mte A\pkcn¡q F¶p ]dbp¶Xv F«pw s]m«pw Xncnbm¯ Ip«nbpsS ZpÈmTyamWv. A§s\sb¦n krjvSn¨p hfÀ¯n th­ണ്ട kuIcy§sfÃmw Hcp¡n¯¶, X¶p sIm­ncn¡p¶ krjvSm-hn\v Xe-Ip-\n-¡m³ ]Ww tNmZn-¡mtam? ^ew At\z-jn-¡tWm? krjvSn {kjvSm-hn\v Xe-Ip-\n-¨h³ Xs¶-btÃ? P\n-¡m³ kzbw Xocp-am-\n-¡m-dptണ്ട­m? acn-¡mt\m? ]\n-¡mt\m? Zln-¡mt\m? krjvSm-hn\v Xe-Ip-\n-t¡ണ്ട-­n-h¶ ØnXn¡v t\sc sNmtÆ \nhÀ¶v \n¶v AsXm¶v AwKoIcn¨v IqsS? F´n-\mWv aSn-¡p-¶Xv? Ah³ X¶ icocw Ah\v hn«p-sIm-Sp-¯p-Iq-sS? PohnXw Ahsâ ap¼n kaÀ¸n-¡m³ X¿m-d-sÃ-¦nÂ, IÌ-Un-bn \n¶v hn«p-t]m-bn-«n-sÃ-¶pw AXn\v Hcn-¡epw km[n-¡n-söpw a\-Ên-em-¡n-¯-cm³ t]mIp-¶pണ്ട-­v. AXn\v Im¯p \n¡ണ്ടtWm? Ct¸mÄ Xs¶ k½-Xn-¡p-I-btà \Ã-Xv.

 

                Iq«p-Im-cm, Nn´n-¡pI, D]-I-cn-¡p¶ ka-b¯v Nn´n-¡p-I. Imen-\-Sn-bn Øm]n-¡-s¸« Xo¡-\enÂ, AsX Xo¿n-\m \nÀ½n-X-amb sNcn-¸p- [-cn-¨-Xn-\m Xe-¡-I¯v Øm]n-X-amb Xe-t¨mdv hsc Xnf¨v adnbpw. AXnsâ cpNn-b-dn-b-W-sa-¶mtWm Xocp-am-\w. Nn´n-¡p. hniz-kn-¨mepw CsÃ-¦nepw kw`-hn-¡m³ t]mIp-I-bm-Wv. aSn¨v \n¡msX \c-I-¯n \n¶v  kzi-co-cs¯ c£-s¸-Sp-¯p-I.- B-cm-[-\-¡Àl³ AÃmlp am{X-am-Wv, apl-½Zv \_n Ahsâ ZqX\pw dkq-ep-am-Wv F¶ hnizmk {]Jym-]\w am{X-amWv Nne-h-gn-t¡­ണ്ട XpI. Ah-kcw, acn-¡p¶Xv hsc am{Xw. thW-sa-¦n {]]©w apgp-h³ Nne-h-gn-¡m³ X¿m-dm-Ip¶ Znhkw hcp-¶pണ്ട-­v. ]s£ A¶v AXn\v aqÃy-ap-­m-Ip-I-bn-Ã. kzoIm-cy-a-Ã. CXv hnX-bv¡m-\pÅ temIw, sImbv¯n-hn-sS-b-Ã. AXv sImbv¯nsâ Ah-kcw, AhnsS hnX-bv¡m³ Ah-k-c-anല്ല– .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here