ദൈവം ഇല്ല!!

0
1997

    ZmÀi-\n-I³: ssZh-an-söp hniz-kn-¡p¶p F¶v ]d-ªp. F´mWv sXfnhv?

    \mkvXn-I³: CsX-s´mcp Xami! ssZh-an-sÃ-¶-Xn\v sXfnhv ]d-bp-Itbm! ssZh-ap-s­¶pw Ahs\ A\p-k-cn-¡Â a\p-jysâ Npa-X-e-bm-sW¶pw ]d-bp-¶-h-ctà sXfnhv \nc-t¯-­Xv? AhÀ¡-Xn\v km[n-¡p-¶nÃ. AXv ssZh-ans-ö-Xnsâ sXfn-hm-bn-cns¡ ho­pw sXfn-bn-t¡­ Bh-iy-an-Ã. a\p-jy-Xzs¯ Ii-¡n-sb-dn-bm³ D]-tbmKn¨ _p²n-sbms¡ Fhn-sS-t¸mbn Hfn-¨p? AÛpXw Xs¶! krjvSn-hm-Z-¯nsâ ]nSn-hÅn Nne tNmZy-§-fm-Wv. bmsXmcp sXfnhpw AXn-\n-Ã. -a-X-¯nepw ssZh-¯n-ep-sa-¯p-t¼mÄ _p²n ]Wbwsh¡p-¶Xv icn-b-Ã.

    ZmÀi-\n-I³: ssZh-an-sÃ-¶Xv Dd¨ hnizm-k-amtWm? IrXy-ambn tNmZn-¡p-¶-Xv amän¸dbm\pÅ Ahkcw AS¡m\mWv.

    \mkvXn-I³: AsX ssZh-an-sÃ-¶v Dd¨v hnizkn¡p-¶p.

    ZmÀi-\n-I³:F¦n AXv AÔ-hn-izm-k-am-Wv.

    \mkvXn-I³:sXfn-hn-ÃmsX hniz-kn-¡p-¶-Xn-\m-Wv AÔ-hn-iz-mk-sa¶p ]d-bp-I. sXfn-hnsâ ASn-Øm-\-¯n-emWv ssZh-an-söv hniz-kn-¡p-¶-Xv.

    ZmÀi-\n-I³:B sXfnhv F´m-Wv.

    \mkvXn-I³: IjvSw! ]d-ª-tÃm, ssZh-w Ds­¶v sXfn-bm-Xn-cn-¡p-I. AXmWv sXfnh.v AÃmsX CÃm-¯h Csöv sXfn-bn-¡m³ Ign-bp-I-bn-Ã.

    ZmÀi-\n-I³: icn, HcpImcyw Ds­-¶-Xn\v sXfnhv e`y-am-Im-Xn-cn-¡Â AXv CsÃ-¶-Xnsâ sXfn-hm-W v-F¶ hmZ-¯nsâ sXfnsh´mWv?

    \mkvXn-I³: CsXms¡ Bsf Ifn-¸n-¡-em-Wv. ssZh-aps­¶ hmZ-¯n\v sXfn-hv ]dtb­Xn\v ]Icw h«w Id-¡-m\p-Å {i-a-am-Wv.ssZhs¯ Ønco-I-cn-¡m³ Ign-bsö bmYmÀYyw k½Xn¨p vIqsS.-D-s­-¶-Xn\v sXfnhv e`y-am-Im-Xncp¶m Csöv hn[n-¡p-w. CXv GXp -Ip-«nbpw k½-Xn-¡pw. hmZn-¡p-¶-h-\mWv sXfnhv \nc-t¯-­-Xv. \ntjZn-¡p-¶-h³ F§s\ sXfn-bn-¡m-\m-W? sXfnhv e`n-¡m-Xn-cp-¶m tImS-Xn shdpsX hnSpw. hnSWw.Csöv sXfn-bn¨mte Pbn tam-Nn-X-\mIq F¶Xv {]mtbm-Kn-I-a-Ã.C{Xbpw hyà-amb kXyw sXfn-bn-¡m³ Bh-iy-s¸-«Xv icn-b-mbnÃ.

    ZmÀi-\n-I³:Imcy-amWv ]dbp¶X.v Ifn-¸n-¡p-I-sbm-¶p-a-Ã. \nsâ adp-]-Sn-bpsS Ah-km-\-`mKw Xs¶ H¶p ]cn-tim-[n-¨p-t\m-¡q. ‘C-söv sXfnbn¨mte Pbn tamNn-X-\mIq F¶v ]d-b- {]mtbm-Kn-I-aÃ’” Xncntªm? CsÃ-¦n tIt«m AhnsS Csöv sXfnbp¶nÃ. I«p F¶v sXfn-ªmte tImSXn in£n¡q. in£ Hgn-hm-¡m³ I«n«n-söv sXfn-tb-­-Xn-Ã. sXfn-hn-sÃ-¦n  Ds­-¶v sXfn-ªnÃ. A{Xam{Xw.-A-X-ÃmsX Csöv sXfn-bp-¶n-Ã.sXfn-hn-Ãm-¯-Xn-\m tImSXn shdpsX hn«p. tijw sXfnhv e`n-¨m {]Xn tNÀ¯v in£n¡m³ ]äp-I-bn-tÃ. sXfnhv e`y-a-söv I­v tImSXn shdpsX hn«Xv {]Xn-b-Ã-¶-Xnsâ  sXfn-hm-bn-cp-s¶-¦n Ipä-hm-fn-bm-sW¶pw Asöpw sXfnªp F¶p ]d-tb-­n-h-cn-tÃ. 

                H¶p IqsS hyà-am-¡n-¸-dbmw. C¶v imkv{Xw Is­-¯nb {Kl-§Ä F{X? D]-{K-l-§Ä F{X? F{X-bm-bepw AXnepw IqSp-X {Kl-§Äfps­-¶-Xn\v C¶v sXfnhv e`y-amtWm? CÃ. Cu e`y-am-Im-bvaIqSp-X {Kl-§Ä CsÃ-¶-Xnsâ sXfn-hmtWm? AXp kw_-Ô-ambn XpSÀ]-T\w hnUvVn-¯-amtWm? AsX, IqSp-X {Kl-§Ä Ds­-¶-Xn\v sXfnhv e`y-am-Im¯Xn-\m Ds­¶v sXfn-ªnà Ft¶ hcq, Csöv sXfn-bp-¶nÃ. s]¬Ip-«nsb ]oUn¸n¨v sIm¶p. sXfn-hnsâ A`m-h-¯n tImSXn Ipä-hn-ap-à-s\¶v hn[n-¨-p. ]s£ ]oV\w \S¶XtÃ. hn[n ImcWw AXv CÃm-Xm-Ip-¶-sX-§-s\? ]oUn-¸n-¨Xv sXfn-bm-¯-Xn-\m ]oUn-¸n-¨n-söv Dd¸v ]d-bm³ ]änÃ. ]t£ Hcp Imcyw kXy-amWv Ds­-¶v sXfnbn-¡-s¸-Sm-Xn-cp-¶m Csöv s]mXpsh hniz-kn¨p t]mcp-¶p­v. ]e-t¸mgpw AXv \Ã-Xp-am-Wv. AXp icn-bm-bn-s¡m-Å-W-an-sÃ-¶Xv asämcp Imcyw. Npcp-¡-¯n ssZhw CsÃ-¶-Xnsâ sXfnhv, Ds­-¶-Xn\v sXfnhv e`y-a-sÃ-¶-Xmhm³ ]än-Ã. A§s\ hniz-kn-¡Â s]mXpsh AwKo-I-cn-¡m-dp-s­-¦nepw AÔ-hn-izm-k-amWXv, sXfn-hn-Ãm¯ hnizm-kw. ]Xn-\-©m-a-s¯tbm Ccp-]-¯-©m-a-s¯tbm {Kl-§Ä Csöv hniz-kn-¡p-¶-Xn\v Xp-ey-amWXv. \nco–izc-hm-Z-¯nsâ ASn-¡-ÃmWv ASÀ¶p-ho-Wp-In-S-¡p-¶-Xv. R§Ä¡v sXfnhv th­ \n§Ä sXfn-bn-¡Ww F¶v sRfnªv ]d-bp-¶Xv \nÀ¯p-I. AXv hnh-c-t¡-SmWv C\n ]dbq, ssZh-an-sÃ-¶-Xnsâ sXfn-sh-´mWv?

    \mkvXn-I³: \o ]d-bp-¶-Xn-\-\p-k-cn¨v Csöp ]d-bm\pw sXfn-hp-thWw. A§-s\-sb-¦n Fs´-¦nepw Imcyw sXfn-hn-eqsS Csöp sXfn-bn¡m³ Ign-bptam. Ign-bnÃ.AXv icnsb¦n sXfnhneqsS ssZhw Csöp sXfn-bn¡m³ Ign-bn-Ã.

    ZmÀi-\n-I³: AsX,sXfnhneqsS ssZhw Csöv sXfnbn¡m³ IgnbnænÂ, Ah³ Csöv hnizkn¡Â AÔ-hn-izm-k-asÃ. icn-bmb dq«n-eqsSbmWv Imcy-§Ä ]ptcm-K-an-¡p-¶Xv. ‘\o ]-d-bp-¶-X-\p-k-cn¨v ‘  F¶p -]-d-bm-\pÅ Imc-W-sa-´m-Wv? ]ns¶ sXfn-hn-eqsS Hcp Imcyhpw Csöp Is­-¯m³ Ign-bp-I-bnà F¶Xv sXäm-Wv. _p²n-bn-eqsS Is­-¯m³ Ignbpw. Hcp-]m-sSm-cp-]mSv Imcy-§Ä Is­-¯n-bn-«p-ap-­v. F´p Xs¶-bm-bepw ssZhw Csöv sXfn-bn¡m³ Ign-bn-söp \o k½-Xn-¨p.

    \mkvXn-I³: Cà k½Xn-¨n-«n-Ã. sXfn-hn-eqsS Hcp Imcyhpw Csöp sXfn-bn-¡m-³ Ign-bn-sÃ-¦n ssZh-an-söpw sXfn-¡m³ Ign-bn-öp am{X-amWv ]d-ª-Xv.

    ZmÀi-\n-I³: A§-s\-sb-¦n hà Imcyhpw sXfn-hn-eqsS Csöp sXfn-bn-¡m³ Ign-bptam ?

    \mkvXn-I³: Ignbpw ]eXpw Ignbpw .

    ZmÀi-\n-I³: F¦n ssZh-an-söp sXfnbn-¡m³ Ign-bptam ?

    \mkvXn-I³: Ignbpw XoÀ¨-bmbpw Ign-bpw.

    ZmÀi-\n-I³: F¦n sXfn-bn-¡v. ssZh-an-sÃ-¶-Xnsâ sXfn-sh´v?

    \mkvXn-I³: BZyw ssZh-ap-s­-¶-Xnsâ sXfnhv ]dbq

    ZmÀi-\n-I³: lv..-lm……lm hnjbw amätà .BZyw  Ign-ªp- t]mbn Ct¸m \Sp-hnem! BZy-apÅ tNmZyw ssZh-an-sÃ-¶-Xnsâ sXfnhm !

    \mkvXn-I³: Aev]w Nn´n-¨-Xn-\p- ti-jta ]d-bm³ Ign-bq.

    ZmÀi-\n-I³: ssZh-an-söv Dd¨p hniz-kn-¡p-¶n-tÃ. At¸mÄ AÂ]w Nn´n-¨n-cp-¶ntà ! Ct¸m-gm-bn-s«´m ]d-bm³ Ign-bmsX t]mIp-¶Xv!

    \mkvXn-I³: C{X-sbm¶pw Btem-Nn-¨n-cp-¶n-Ã.

    ZmÀi-\n-I³: Hcp Imcyw Ds­¶Xn\v sXfnhv e`n¡mXncn¡Â AXv CsöXnsâ sXfn-hmWv F¶mWtÃm \o hmZn¨Xv. Rm\Xv \ntj[n¨p. \nsâ Cu hmZw icnbmsW¦n  \ntj[nbmWv F¶ ImcW¯m Rm³ sXfnhv ]dtb­. At¸mÄ Rm³ ]dªXpw icnbmbn. \nsâ hmZw sXämsW¦n At¸mgpw Rm³ ]dªXv icnbmbncp¶tÃm. Nn´n¡pI. AXp -X-s¶-bm-WWv Rm³ ]d-ªXv ssZh-an-sö hnizmkw AXnsâ B[m-c-amb XXzhpw AÔ-hn-izm-k-am-Wv. a\-Ên-emtbm. sXfn-hnÃm¯ hnizmkw.

    \mkvXn-I³: ssZh-ap-s­¶ hnizm-k-¯n\pw sXfn-hn-ÃtÃm? AXpw AÔ-hn-izm-k-asÃ?

    ZmÀi-\n-I³: Fsâ e£yw km£m¡-cn-¡-s¸-«p-Ign-ªp. \nco-izc-hn-izm-knsb Xsâ Adn-hn-Ãmbva sXm«p-WÀ¯p-I. AsX, Np½m P\nt¨m, Adn-bn-Ã. ssZh-apt­m Adn-bnà F¶ tÌPn-emWv Xm¦sf F¯n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. ssZh-ap­v AsÃ-¦n Cà F¶n-h-bn GXmWp hmkvX-h-sa-¶Xv Is­-t¯-­Xv Xm¦-fpsS ZuXy-amWv, _m[y-X-bm-Wv.

    \mkvXn-I³: F\n¡v sXfnhv apt¼m-«p-sh-¡m³ Ign-ªn-sÃ-¶Xv sXfn-hnà F¶-Xnsâ sXfn-hÃ.

    ZmÀi-\n-I³: icn-bm-Wv. ssZh-an-sÃ-¶-Xn\v sXfn-hn-söv Rm³ Ct¸mÄ ]d-ªn-«n-Ã. ssZh-an-sÃ-¶-Xn\v sXfnhv ths­t¶m Ds­-¶-Xnsâ sXfnhv e`y-am-Im-Xn-cn-¡Â CÃ-¶-Xnsâ sXfn-hm-sWt¶m \nco-izc-hmZn ]d-bp-¶-Xn-s\-bmWv Rm³ \ncq-]n-¨Xv. ]d-ªtÃm, C\n th­Xv c­m-sem¶v sXfn-bn¡p-I-bmWv. NÀ¨-bpsS BsI¯pI ssZh-ap-s­t¶m CÃt¶m Adn-bnà F¶mWv. C\n c­m-sem¶v sXfn-bn-¡Ww. GXm-bmepw sXfn-hn-söp k½Xn-¨-Xn\v \µn.

                ]ns¶ \n\¡v am{Xaà sXfnhv  e`n¡mXncp ¶Xv. BÀ¡pw e`n¨n«nÃ. e`n¡pIbpanÃ. {]kn² bpàn-hmZn F.Sn tImhq-cnsâ hcn-IÄ ImWp-I.

 ‘tNmZyw1: Cuizc³ Cà F¶p-hn-iz-kn-¡p-¶-Xn\v Xm¦Ä¡pÅ hkvXp-\n-jvS-amb sXfn-hp-IÄ Fs´m-s¡-bm-Wv? \mtem At©m sXfn-hp-IÄ FgpXnbm aXnbmIpw.

 D¯cw: Rm³ \mtem At©m sXfn-hp-IÄ lmP-dm-¡n-bm {io. tZhv Xsâ ssZh-s¯- X-Ån-¡-f-bp-sa-¶mWv tXm¶p-¶-Xv. \mepw A©pw th­. tZhv Hscmä hkvXp\njvS- sX-fnhv lmP-dm-¡n-bm tZhnsâ ssZh-¯n hniz-kn-¡p-hm³ Rm³ X¿-dm-Wv. hkvXp\njvS-a-Ãm¯ Hcp Imcy-¯n\v hkvXp-\njvS sXfnhv tNmZn-¡p-¶Xv F{X AÂ]-¯-amWv. CÃm¯ Imcy-¯n\v sXfn-h-t\z-jn-¡p-¶Xv imk{Xo-b-aÃ. ImcWw CÃm-¯-h¡v sXfn-hp-­m-hp-I-bnà F¶Xp Xs¶. bYmÀ°am-sW¶v X§Ä AwKo-I-cn-¡p¶ hkvXp-¡Ä¡v sXfnhv lmP-cm-¡-emWv imkv{X-RvP³am-cpsS tPmen. hkvXp \njvS-sX-fn-hn-ÃmsX hniz-kn-¡p-¶-hsc imkv{X-RvP³amsc-¶Ã AÔ-hn-izm-kn-IÄ F¶mWv ]d-bp-I (bpànNn´ hnh : tPm¬k¬ sFcqÀ.t]Pv:157)’

                I­ntà {]i-kvX- bp-à-hm-Zn-bpsS \ymbhpw t\cs¯ Ii-¡n-sb-dn-ª-Xp-Xs¶ ‘hkvXp-\n-jvS-a-Ãm¯ Hcp Imcy-¯n\v hkvXp \njvS-sX-fnhv tNmZn-¡p-¶Xv F{X AÂ]¯-am-Wv’  F¶ tImhq-cnsâ hcn-IÄ F{X AÂ]-¯-amWv. ImcWw Cuizc³ hkvXp-\n-jvS-am-sW¶v tZhpw Asöv tImhqcpw. CXmWv NÀ¨.  sXfn-hnÂ, Cuiz-c³ hkvXp-\n-jvS-a-Ãm¯ Imcy-am-sW¶ hmZw Xs¶ sIm­p-h-¶n-cn-¡p¶p! ASp-¯-hcn {i²n-¡p-I.“CÃm¯ Imcy-¯n\v sXfn-h-t\z-jn-¡p-¶Xv imkv{Xo-b-a-Ô. Chn-sSbpw Cuiz-c³ CÃm-¯-Xm-sW¶ k¦Â¸w sh¨p ]peÀ¯n-sIm-­mWv apt¶m«v t]mIp-¶-Xv. hmkvX-h-¯n AXp XÀ¡-¯n-en-cn-¡p¶ Imcy-amWv. tZhv k½-Xn-¨-XÃ. Hcp Imcyw Dt­m Ctà F¶mWv At\z-jn-¡p-¶-Xv. c­m-sW-¦nepw sXfn-hn-eqsS t_m[y-s¸-SWw AXp-im-kv{Xo-b-hp-am-Wv. ]Xn-s\m¶v {Kl-§Ä¡v tijw C\n-sbm-¶n-söv XoÀ¯p ]d-b-W-sa-¦n sXfnhv thWw. AXv CÃm¯ Imcy-am-sW¶pw CÃm-¯-Xn\v sXfn-h-t\zjn-¡Â imkv{Xo-b-a-söpw ]dªv ]T\w \nÀ¯p-¶Xv imkv{Xo-b-a-Ã.

                ASp-¯-hcn ‘CÃm-¯-h¡v sXfn-hp-­m-hp-I-bnà F¶Xp Xs¶’”CXp kw_-Ô-amb hni-Zo-I-cWw ap¼v hnh-cn-¨tÃm. CÃm-¯-h¡v CsÃ-¶-Xn\v sXfn-hp-­mIpw. a\p-jy\v I­p-]n-Sn-¡m³ Ign-bp-¶Xpw Ign-bm-¯Xpw A¡q-«-¯n-ep-­m-Im-sa-¶p-am-{Xw. F´p Xs¶-bm-bmepw a\p-jy³ Ds­-¶-Xnsâ sXfnhv Is­-¯n-bnà F¶-Xn-\m Csöp XoÀ¸p-I¸n-¡p-¶Xv h¦¯-am-Wv. Csöv sXfn-hn–ÃmsX hniz-kn-¡epw AÔ-hn-izm-k-am-Wv. ]s£ Nne-Im-cy-§-Ä Csöv Is­-¯Â {]bm-k-am-Ip-Ibpw Ds­-¶-Xnsâ sXfnhv e`y-a-Ãm-Xn-cn-¡p-Ibpw sNbvX-Xn-\m Csöv hniz-kn-¡m-dp-­v. ]s£ bYmÀ°-¯n AXv icntbm sXtäm BImw CXmWv tImhq-cns\ h©n-¨-Xv. asämcp `mj-bn sXfn-hn–Ãm-sXbpw Csöp hniz-kn-¡m-dp­v. ]e-t¸mgpw Ds­¶v ]n¶oSv sXfn-bp-¶-Xn-\m BZy -hn-izmkw AÔ-hn-izm-k-am-sW¶v sXfn-bp¶p. CsÃ-¶-Xn\v sXfnhv e`n-¡msX Csöv hniz-kn-¡Â, B Imcyw Ds­-¦nepw CsÃ-¦nepw, sXfn-hn-Ãm¯ hnizm-k-am-Wv. sXfn-hnÃm¯ hnizmkw AÔ-hn-izm-k-amWv. AXn-\m CsÃ-¶-Xn\v sXfnhv e`n-¡msX Csöv hniz-kn-¡Â AÔ-hn-izm-k-am-Wv. Ds­-¶-Xnsâ sXfnhv e`n-¨n-sÃ-¶Xv CsÃ-¶-Xnsâ sXfn-h-Ã.- C-¯cw AÔ-hn-izm-k-§Ä tImhqÀ hniz-kn-¡p-¶-Xn-\m At±lw Hcp AÔ-hn-izm-kn-bm-bn-cp-¶p-sh¶v ]dbmw.

                ‘bmYmÀ°y-am-sW¶v X§Ä AwKo-I-cn-¡p¶ hkvXp-¡Ä¡v sXfnhv lmP-cm-¡-emWv imkv{X-RvP³am-cpsS tPmen’ F¶tIm-hq-cnsâ hmZw icn-bmWv. ]s£ AXp-am-{X-amWv F¶mWv hm¡nsâ [z\n. sXäm-WXv. Hcp Imcyw bmYmÀ°y-amtWm F¶-t\z-jn-¡epw Ah-cpsS tPmen-bmW.v AXmWv Gähpw {][m-\-tPm-en. Ds­-¶-Xn\v CXp-hsc sXfnhv e`n-¨n-sÃ-¶-Xn-\m Csöv hniz-kn¨v I¿pw-sI«n \n¶m imkv{X-¯nsâ B¸okv ]q«pw. Ds­¶p sXfn-ªm³ ]T\w ]qÀ¯n-bmbn. ]ns¶ sXfnhv lmP-dm-¡Â imkv{X-¯nsâ {][m-\-`m-K-a-Ã. sXfnhv e`n-¡-emWv aÀ½w. In«nb Adnhv aäp-Å-hÀ¡p-IqSn ]¦p-sh-¡m\pw A§s\ AwKo-Imcw In«m-\p-amWv sXfnhv lmP-dm-t¡-­n-h-cp-¶-Xv. AXv imkv-{X-RvP³am-cpsS tPmen-bm-sW-¦nÂt¸mepw Gähpw {]k-àam-bXv sXfnhv Is­-¯-em-Wv. AsX kabw Csöp sXfn-bp-¶-Xp-hsc ]T\w XpS-cm-hp-¶-XmW.v

                ASp-¯-hcn ‘hkvXp-\n-jvS- sX-fn-hn-ÃmsX hniz-kn-¡p-¶-hsc -im-kv{X-RvP³amsc¶Ã , AÔ-hn-izm-kn-IÄ F¶mWv ]d-bpI’ AtX, tImhq-cns\ At±lw Xs¶ imkv{X-RvP-\m-¡m-¡m³ {ian-¡p-¶p. hkvXp-\n-jvS-sX-fn-hn-ÃmsX ssZh-an-söpw ssZh-an-sÃ-¶-Xn\v sXfnhv Bh-iy-an-söpw hniz-kn-¡p¶ tImhq-cns\ imkv{X-RvP-s\-¶Ã AÔ-hn-izmkn F¶mWv ]d-bp-I.

                {]ikvX bpàn-hmZn CS-a-dp-In\v ssZh-an-söv sXfn-bn-¡m³ Igntªm F¶v t\m¡mw: (tNmZyw:) ‘Xm¦Ä Hcn-¡Â Fgp-Xn-bn-cp-¶p bpànhmZn-IÄ sXfn-hn-Ãm¯ Imcy-§Ä hniz-kn-¡m-dn-söpw. ssZh-ap-s­-¶-Xn-\pÅ sXfn-hn-Ãm-¯-Xp-sIm-­mWv ssZh-¯n hniz-kn-¡m-¯-sX-¶pw Xm¦Ä XpSÀ¶p ]d-bp-¶p. ssZh-ap-s­-¶-Xn\v Hcp sXfnhpansöv Rm³ k½-Xn-¡p-¶p. ]s£ ssZhw CsÃ-¶p-Å-Xn\v F´mWv sXfnhv?  hn.-F. taml³Zmkv GeqÀ hS-¡v, Bep-h (D¯cw) Xm¦-fpsS hoSn-cn-¡p-¶Xv C³Uym-k-ap-{Z-¯nse Xnc-I-fpsS apI-fn-em-sW¶v HcmÄ ]d-ªn-«p-­v. AX-§-s\-b-söp sXfn-bn-¡m³ F´p sN¿pw? GeqÀ F¶ Øe¯v Ic-bm-sW¶pw IS-en-söpw F§s\ Abmsf t_m[y-s¸-Sp¯pw? bmsXm-c-Sn-Øm-\hp-an-Ãm¯ k¦ev]§Ä D­m-¡n-bn«v AXv kXy-asöp sXfn-bn-¡p-hm³ ]d-bp-¶Xv acym-Z-bÃ.ssZh-ap-s­¶v hmZn¡p¶hcmWv  AXv sX-fn-bn-t¡-­Xvv ‘(bp-àn-hmZw tNmZy-§fpw D¯-c-§-fpwþ3 t]Pv 30)

                tImhq-cnsâbpw CS-a-dp-In-sâbpw \nsâbpw XXzw H¶p-X-s¶. ssZhw CsÃ-¶-Xn\v sXfn-hn-Ã.-ssZhw Csöp sXfn-bm³ sXfnhv th­. C\n-bm-sc-¦nepw ssZhw Ds­¶p sXfn-bn¨m R§Ä hniz-kn-¡p-sa¶v tImhqcpw CS-a-dpIpw XoÀ¯p ]d-bp¶p. AÛpXw Xs¶! ssZhw Csöp \qdp-i-X-am\w Dd-¸m-bn-cp-s¶-¦n C§s\ ]d-bm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã. ssZhw Ds­¶v sXfn-bn-¡m³ Hcn-¡epw km[n-¡p-I-bn-söv XoÀ¯p ]d-bp-am-bn-cp-¶p. Adn-bmsXbmsW-¦nÂt¸mepw a\-Ên-epÅ kwibw ]pd-¯p-Nm-Sn. \«p¨ ka-b¯v cm{Xn-b-söv Fs´m-cp-d-¸m-bn-cn¡pw. kqcy³ I¯nÖzen¨p-\n¡p¶ `mK¯v cm{Xn-bm-sWs¶mcmÄ hmZn¨m sXfn-hp- sIm-­p-h-cm¯Xn\memWv hnizkn¡m¯Xv sIm-­p-h-¶m hniz-kn-¡m-sa¶v hm¡v sImSp-¡m-\m-Iptam? Ign-bn-söp shfn-s¸-Sp-¯m³, sXfnhv sIm­p hcq Rm³ hniz-kn¡mw F¶p ]d-tª¡mw. ]s£ tImhq-cn-sâbpw CS-a-dp-Insâ hm¡n AXà [z\n¨p- Im-Wp-¶Xv. tImhqcnsâ CXp kw_-Ô-amb hcn-IÄ ImWp-I:’bpàn-hm-Zn-bm-Ip¶ HcmÄ amä-s¸-Sp-hm³ ]mSn-Ãm¯{]tXyIXcw ap³hn-[n-I-fpsS (tUmKv amän-k-¯nsâ) ]nSn-bnÂs¸-«p-t]m-Im³ ]mSn-Ãm-¯-Xm-Wv. ssZhm-kvXn-Iys¯ ]än hkvXp-\njvS sXfn-hp-I-fp-s­-¦n Hcp bpàn-hm-Zn¡v thZm-\p-bm-bn -t]mepw Bbn-cn-¡m-hp-¶-XmWv. AbmÄ imkv{Xob ]co-£-W-¯n-\p -tijw hkvXp-\n-jvS-sX-fn-hp-IÄ Is­¯p¶ aplqÀ¯¯n Ct¸mÄ hniz-kn-¡m¯ ]eXpw hniz-kn-s¨-¶p-an-cn¡pw’  (bpàn Nn´ -hn-hÀ¯\w tPm¬k¬ sFcqÀ. BapJw ). I­n-tà ssZh-an-sÃ-¶Xv shdp-samcp A\p-am-\-am-sW-¶mWv Cu hcn-IÄ kqNn¸n¡p¶Xv.

                CS-ap-dp-Insâ hcn-bn-te¡v Xs¶ Xncn-¨p-t]m-Imw. taml³Zmkv Geq-cnsâ hoSv C´y³ alm-k-ap-{Z-¯nse Xnc-am-e-I-fpsS apI-fn-e-söv sXfn-bn-¡m³ Ign-bn-sÃ-¶mWv  At±lw ]d-ª-Xv. Xnc-am-e¡v apI-fn-em-sW¶v hmZn-¨-h-s\bpw Iq«n Geq-cnse Ic-bn-emsW¶v ImWn-¨p-sIm-Sp-¯p-IqsS? F´mWXn-\n{X {]bmkw? GeqÀ F¶ Øe¯v Ic-bm-sW¶pw IS-en-söpw F§s\ Abmsf t_m[y-s¸-Sp¯pw. F¶p ]dªv CS-a-dpIv ssIa-eÀ¯n-bXv ck-I-c-am-bn-«p-­v. Geq-À h¶v ImWmt\m I­-h-cpsS A\p-`hw tIÄ¡mt\m Cu hmZn X¿m-dm-hp-¶n-sÃ-¶mWv CS-a-dpIv ]d-ª-Xnsâ XmXv]cyw F¶v tXm¶p-¶p. IS-en-em-sW¶v ]dª hmZn Ic-bne-söp ]d-bp¶ \ntj-[n- IqSnbmsW¶ IY CS-a-dpIv {i²n¨nÃ. hmZw H¶v, GeqÀ F¶ Øew  Ic-bmWv CS-a-dpIv. adp-I£n: Ic-b-Ã. I£n Ccp¶ Ccn-¸n CS-a-dp-In-t\mSv ]d-bp¶p, ‘Geq-cn Ic-bÃ. Ic-bm-sW¶v hkvXp-\njvS sXfn-hn-epsS Xm¦Ä¡v kaÀ°n¡m³ Ign-bm-¯-Xn-\m Ic-b-söv sXfn-ªp. ^ew H¶v Geq-À Ic-b-Ã. hmZw c­v: I£n: ISemWv. CSadpI: ISeÃ. AXn\v sXfnhv \nc¯m¯Xn\m Geq-cn IS-enà F¶v sXfn-ªp. (^ew 2: Geq-cn IS-e-Ã) ^ew sam¯-¯n :Geq-cn Ic-bà + Geq-cn IS-eà = Geq-cn IStem Ictbm AÃ. ]ns¶-§s\ taml³Zm-knsâ hoSv AhnsS \n¡pw .

                \ntj-[n-¡p-¶-hÀ sXfnhv ]d-ªn-sÃ-¦nepw Ahsâ hmZw ]qÀ®-k-Xy-am-bn-cn¡pw F¶ Xe Xncnª AÔ-hn-izm-k-amWv Xe- Ip-¯n- a-dn-ª-Xv. bpàn-hm-Zn-IÄ C¯cw A´-hn-izm-k-§sfbmWv ssZh-ambn Bcm-[n-¡p-¶-Xv. Hmtcm bpànhmZnbpw Ah\h\v sXfnhv e`n¡m¯h apgph³ \ntj[n¡m³ Xp\nªm F´psN¿pw. AhÀ¡dnbm¯sXÃmw CÃm¯XmWv. Csöv sXfnªXmWv t]mepw. Ds­¶v sXfnªXv, Csöv sXfnªXv, Ds­t¶m CsÃt¶m sXfnbm¯Xv C§s\ aq¶v hn`mKaps­¶ Xncn¨dnbmbvabpsS t]cmWv bpànhmZw. aq¶mw hn`mKs¯¡pdn¨v Csöv Dd¸p ]dbm³ ]änsöv Xncn¨dnbmsX t]mIp¶Xv AÛpXw Xs¶.

                CSadp-Insâ XpSÀ¶pÅ “hcn{i²n-¡p-I. ‘bmsXmcp ASn-Øm-\-hp-an-Ãm¯ k¦-ev]-§-Ä D­m-¡n-bn«v AXv kXy-a-söv sXfn-bn-¡m³ ]d-bp-¶Xv acym-Z-b-Ã. ssZhaps­¶v hmZn-¡p-¶-h-cmWv AXv sXfn-bn-t¡-­-Xv’ ssZh-an-söXn\v sXfn-hmWv taml³Zmkv tNmZn-¨-Xv. ssZhw F¶Xv ASn-Øm-\-an-Ãm¯ k¦-ev]-am-sW¶hmZwXs¶ sXfnhmbn¡m«nbncn¡p¶p. CXv acymZbmtWm? ssZhaps­¶v hmZn-¡p-¶-h-cmWv AXv sXfn-bn-t¡-­-Xv F¶ CS-a-dp-Insâ A`n-{]mbw icn-bm-Wv. F¶m ssZh-an-söv hmZn-¡p-¶-hÀ AXpw sXfn-bn-t¡-­-Xp­v. CXp Xncn-¨-dn-bm³ CS-a-dp-In\v Ign-bmsX t]mIp-¶-sX-´m-Wv? F´n-\mWv C§-s\- ae¡½dn-bp-¶-Xv. Adn-bn-söv ]d-ªp-IqsS. ssZhw Ds­t¶m CsÃt¶m Adn-bn-sömWv ]d-tb-­n-bn-cp-¶-Xv. sXfn-hn-ÃmsX ssZh-an-söv hniz-kn-¡Â AÔ-hn-izm-k-amWv. Hcp kwi-b-hp-an-Ã. ]e-X-hW hnh-cn-¨-Xn-\m BhÀ¯n-¡p-¶n-Ã.

                Hcp Xcn shfn¨w e`n-¡m¯ Ccp-«-d-bn Hcp bpànhmZn AI-s¸«p. cmhpw ]Iepw Xncn-¨-dn-bm³ km[n-¡p-¶n-Ã. ]I-em-sW-¶Xn\v hkvXp \njvT-amb sXfnhv e`n-¡m-¯-Xn-\m ]I-e-söv hniz-kn-¨p. cm{XnbmsW-¶-Xnsâ  sXfnhv e`y-a-Ãm-¯-Xn-\m cm{Xn AsÃ-¶pw hnizkn¨p. ]Iesæn cm{Xn, cm{XnbsænÂ]Iev. bpànhmZn¡v a\ÊnembXv ]Iepw cm{XnbpasömWv. \ntj[hpw adp`mK¯n\v sXfnhnÃm¯XpambXn\m c­pw icnbmWv t]mepw.  \nco-izc hnizm-k–¯nsâ Xe Xncnª hmZ-§Ä Fhn-sS-sbms¡ F¯n-¡p-¶p. kXy-¯n Cu Ccp-«-d-bnse a\p-jy³ cm{Xn-bm-sWt¶m ]I-em-sWt¶m Xncn-¨-dn-bmsX Ign-bp-I-bm-Wp-­m-hp-I. Cu Xncn-¨-dn-hmWv bpàn-hm-Zn-¡m-h-iyw. Ct¸mÄ a\-Ên-em-bntÃ, ssZh-an-sÃ-¶-Xn\v sXfnhv Bh-iy-am-Wv. Cuiz-c-\n-söv  ]dªv ]c-¯m³ PohnXw Dgn-ªv sh¨ c­v {]apJ hyàn-I-sf-bmWv hne-bn-cp-¯n-b-Xv. ]s£ Ahcpw \o \n¡p¶ AtX s̸n Xs¶-bmWv ØnXn sN¿p-¶-Xv.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here